wyślij

"Odnawiam dusze" - koncert piosenek Jacka Cygana

Jackowi Cyganowi towarzyszyć będą: Grzegorz Skawiński, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka i Kameleon Quintet pod kierownictwem Radosława Labahua.
21 kwietnia / 19:00

 

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

Definicje
 1. CSM - Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1.
 2. Kasa - miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Centrum Stuki w Tarnowie.
 3. Wydarzenie - impreza, spektakl, koncert, wystawa - prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.

 

 § 1 Rezerwacje biletów

1. Bilety indywidualne

 1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasie CSM, bądź telefonicznie pod numerem 14 633 46 04.
 2. Rezerwacji można dokonać podając pracownikowi kasy CSM dane identyfikacyjne. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony CSM w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze.
 3. Termin odbioru biletów na imprezy organizowane przez CSM, zarezerwowanych w kasie wynosi 3 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsce skierowane do ponownej sprzedaży.
 4. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej jednokrotne przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika kasy CSM. Termin odbioru przedłużonej rezerwacji zależy od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dane wydarzenie.
 5. Rezerwacje odbierane w dniu wydarzenia powinny zostać odebrane bezwzględnie na 30 min. przed rozpoczęciem imprezy. Nieodebrane rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 6. W kinie Millennium istnieje możliwość zakupu biletów przedpłaconych (voucherów), który można realizować na dowolnie wybrany seans tylko i wyłącznie z kina repertuarowego. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

 

2. Bilety grupowe

 1. Bilety grupowe obowiązują przy zakupie minimum 10 biletów.
 2. Rezerwacji biletów grupowych można dokonać telefonicznie lub osobiście w kasie CSM. W przypadku płatności przelewem za zarezerwowane bilety, należy złożyć zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną. Rezerwację należy przesłać faxem lub mailem na adres kasa@csm.tarnow.pl nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia rezerwacji telefonicznie. Termin odbioru biletów zarezerwowanych telefonicznie w kasie CSM wynosi 2 dni robocze, po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsce skierowane do ponownej sprzedaży.
 3. Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez pracownika kasy CSM są automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.
 4. Do 7 dni przed datą wydarzenia rezerwacje grupowe obowiązują tylko 1 dzień roboczy.
 5. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonywać osobiście w kasie CSM bądź przelewem na rachunek bankowy CSM.
 6. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy nazwę firmy lub instytucji oraz numer rezerwacji.
 7. Za datę wpłaty należności dokonanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto CSM.
 8. Zarezerwowane i opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie CSM do dnia wydarzenia, na 30 min. przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

§ 2 Sprzedaż biletów
 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych, grupowych i karnetów prowadzi kasa CSM czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -20:00, w soboty i niedziele
  w godzinach 15:00-20:00 oraz na godzinę przed wydarzeniem. W lipcu, sierpniu, w okresie okołoświątecznym oraz w trakcie festiwali godziny pracy kasy ustalane są indywidualnie.
  W przypadku wydarzeń odbywających się w godzinach przedpołudniowych kasa czynna jest 1 godzinę przed wydarzeniem.
 2. Sprzedaż biletów na wydarzenia prezentowane poza siedzibą CSM odbywa się w kasie CSM w godzinach jej pracy lub na godzinę przed planowanym wydarzeniem w miejscu jego prezentacji. Jednakże w tym wypadku biletem jest paragon fiskalny wydrukowany
  z przenośnej kasy fiskalnej.
 3. W ramach działalności promocyjnej CSM przygotowywana jest pula bezpłatnych zaproszeń na imprezy biletowane. Zaproszenia przeznaczone są dla osób i instytucji współpracujących oraz promujących działalność kulturalno-edukacyjną CSM.
 4. W godzinach pracy kasy CSM w pomieszczeniu, gdzie odbywa się sprzedaż mogą przebywać jedynie osoby do tego upoważnione.
 5. Płatności za bilety w kasie CSM można dokonywać gotówką lub kartą. CSM nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.
 6. CSM dopuszcza sprzedaż biletów z odroczonym terminem płatności (przelewem) dla kontrahentów instytucjonalnych. W takim przypadku bilety wydawane są w dniu uregulowania płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydarzenie odbywa się przed terminem płatności, wówczas bilety wydawane są w dniu, w którym odbywa się wydarzenie.
 7. CSM prowadzi sprzedaż internetową biletów. Zasady sprzedaży internetowej reguluje odrębne Regulamin sprzedaży biletów online.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485) oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 1.03.2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 2174).
 9. CSM nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
 10. Do zakupu biletu ulgowego w kinie Millennium CSM uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora, studenci do 26 roku życia.
 11. Do zakupu biletu ulgowego na imprezy organizowane przez CSM uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora.
 12. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie 1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje na seanse filmowe w Kinie Millennium.
 13. CSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowej specjalnej ceny biletów, które okreśłi odrębne zarządzenie.

 

 § 3 Zwroty
 1. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 10 dni roboczych od daty wydarzenia.
 2. Bilety indywidualne oraz karnety można zwrócić najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzania lub – w przypadku karnetów – rozpoczęciem pierwszego z cyklu wydarzenia, które karnet obejmuje.
 3. Bilety na wydarzania, których organizatorem nie jest CSM można zwrócić na zasadach opisanych w pkt. 1 i 2
 4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu cyklu wydarzeń nim objętych, nie ma także możliwości zwrotu części wartości karnetu.
 5. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.
 6. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem.
 7. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 8. Zwrotów biletów zakupionych przez www.tpay.com zajmuje się operator systemu www.tpay.com na podstawie zapisów regulaminu www.tpay.com
 9. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Centrum Sztuki Mościce (kataklizm, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, choroba aktora itp.) widzom, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty wydarzania lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.

 

 § 4 Informacje dla widzów
 1. Centrum Sztuki Mościce prosi o przybycie na miejsce wydarzenia odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach CSM i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na wydarzenie, co należy mieć na uwadze.
 2. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu.
 3. Na widowni, podczas trwania wydarzeń kulturalnych panuje całkowity zakaz spożywania pokarmów i napojów (za wyjątkiem wody butelkowanej). Rzecz nie dotyczy seansów kinowych organizowanych przez Kino Millennium.
 4. Na terenie CSM obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Widzowie zobowiązani są do wyłączania telefonów komórkowych na czas trwania wydarzenia.
 6. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników CSM w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie CSM. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
 7. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

 


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
ze strony internetowej Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów: www.csm.tarnow.pl

 

Definicje
 1. CSM - Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1.
 2. Kasa - miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
 3. Wydarzenie - impreza, spektakl, koncert, wystawa prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.

 

§ 1 Sprzedaż on-line
 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, zwany dalej CSM.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a CSM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelew)
  3. otrzymania przez Kupującego od CSM potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Kupujący akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedaż biletów on-line na wydarzenie kończy się 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 5. Ceny biletów oferowanych przez CSM zawierają podatek VAT.
 6. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 7. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dane wydarzenie - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 8. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelew).
 9. Płatności za bilety obsługuje spółka Tpay.com z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.tpay.com. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 10. W przypadku płatności ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.
 11. Bilety pozostają własnością CSM do czasu odnotowania przez CSM potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego. W momencie, gdy Kupujący dokona przelewu w czasie dłuższym niż 30 min. operacja zostanie anulowana. Wpłacona kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego.
 12. Odbiór biletów zakupionych on-line:
  1. po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu można dokonać samodzielnego wydruku biletu na wydarzenie lub zapisać otrzymany plik pdf,
  2. wydruk potwierdzający zakup biletów lub zapisany plik pdf należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.

     14. CSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowej specjalnej ceny biletów, które okreśłi odrębne zarządzenie.

 

§ 2 Ochrona danych
 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CSM danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do CSM bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CSM w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 

§ 3 Polityka cenowa
 1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie do 16 r. ż, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,  posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora, studenci do 26 r.ż. 
 2. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie  1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje na seanse filmowe w Kinie Millennium.

 

§ 4 Zwrot biletów
 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru, z winy Organizatora.
 2. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie upoważnia do zwrotu biletu.
 3. Zwrot należności za bilet kupiony przez Internet następuje po przesłaniu formularza wraz z biletem w pdf i potwierdzeniem zapłaty na adres kasa@csm.tarnow.pl. Zwrot z tego tytułu nastąpi w taki sam sposób w jaki została dokonana płatność.
 4. Formularz zwrotu dostępny na stronie www.csm.tarnow.pl- FORMULARZ ZWROTU
 5. Zwrot płatności za bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez CSM formularza potwierdzenia zwrotu biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego.
 6. W przypadku odwołanego wydarzenia CSM przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty planowanego wydarzenia.
 7. CSM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu potwierdzenia zwrotu biletu.
 8. CSM nie prowadzi wymiany biletów.

 

§ 5 Reklamacje
 1. Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.csm.tarnow.pl oraz samego Wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji na adres email: kasa@csm.tarnow.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. CSM rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. CSM powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 6 Postanowienia końcowe
 1. CSM nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

 

 

 

Podziel się:

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.